Ciljevi i zadaci Udruženja

Ciljevi i zadaci Udruženja

-doprinos razvoju punih fizičkih, umnih i duhovnih vrijednosti stanovništva

-obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i obrazovanja u segmentima koje njeguju članovi Udruženja

-preduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi unapređenja nivoa obrazovanja, te praćenje i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti kulture

-pružanje stručne pomoći u unapređenju kulturno-obrazovnog rada pojedinca i zajednice

-rad na jačanju duha, morala i znanja

-podsticanje na rad i obrazovanje dodjeljivanjem nagrada, priznanja i certifikata za izuzetne rezultate i za doprinos razvoju i unapređivanju kulture

-ostvarivanje saradnje sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu

-organizacija kulturno-obrazovnih priredbi i manifestacija

-afirmacija učenja stranih jezika

-rad na realizaciji humanitarnih projekata

-usklađivanje programa članova Udruženja koji će se eventualno finansirati iz budžeta općine

 

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Udruženje će sarađivati sa nadležnim organima lokalne uprave, samouprave, vladinim i nevladinim sektorom, te stručnim ustanovama i organizacijama na području općine Travnik, SBK/KSB, Federacije BiH i države BiH.

 

Pronađite nas na facebook-u